TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
20.2.2018

Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Lehtipiste Oy

Osoite
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
020 764 2010

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Titteli
Myyntijohtaja

Osoite
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
info@postituspojat.fi

3. Tietosuojavastaava

Sähköposti
tietohallinto@lehtipiste.fi

Puhelinnumero
020 764 2010

4. Rekisterin nimi

Postituspoikien asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6:n mukaisena edellytyksenä on asiakkaan suostumus ja asiakkaan Postituspojille toimeksianto/palaute (suostumus).

Postituspoikien asiakasrekisterissä tietojen käyttötarkoituksia ovat:

  • Asiakas voi ottaa yhteyttä Postituspoikien asiakaspalveluun

  • Asiakaspalvelun tuottaminen asiakkaalle: asiakkaan palveleminen ja avustaminen

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot eivät joudu sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Vapaamuotoiset kommentit / palautteet

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Postituspojat saavat asiakkaan tiedot siinä vaiheessa, kun hän on ottanut yhteyttä Postituspoikien asiakaspalveluun www-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Ennen tietojen antoa asiakkaan tulee antaa Postituspojille hänen henkilötietojen käsittelyynsä suostumus.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Manuaalisesti käsiteltävät rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsitellään hyvän tietoturva- ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelua ja tietoja suojataan tarkoituksenmukaisilla teknisillä (mm. palomuurin, kulunvalvonnan, fyysisten laitetilojen suojaamisen, suojatuin yhteyksien, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta) ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Näillä toimilla toteutetaan rekisterin kokonaisvaltainen tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti tai kunnes asiakas tai yritys on ilmoittanut muutoksista Postituspojille.

12. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnön voi tehdä myös ottamalla yhteyttä Postituspoikien asiakaspalveluun osoitteeseen info@postituspojat.fi.

13. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 16 mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyden Postituspoikien asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@postituspojat.fi.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus tietojen poistamiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 17)

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä milloin tahansa.

B. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 18)

Asiakkaalla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli tiedot eivät ole paikkansapitäviä, käsittely on lainvastaista, rekisterinpitäjä ei tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin tai asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä profilointiin liittyen.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 20)

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

D. Oikeus peruuttaa suostumus (EU:n tietosuoja-asetus artikla 7)

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa oikeus suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

E. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU:n tietosuoja-asetus artikla 77)

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

15. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Postituspoikien liiketoiminnan kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.